Du är här

Att vara behandlingsfamilj

Att placera barn/unga i en behandlingsfamilj kan vara ett alternativ till att placera på institution, t ex HVB- hem. Som behandlingsfamilj tar man emot de barn/ unga som har en mer komplex problematik och har behov av behandlande insatser.

För att kunna vara behandlingsfamilj krävs det oftast att en vuxen är hemma på heltid och alltid finns tillgänglig för den placerade. Familjen ingår i ett behandlingsteam tillsammans med professionella behandlare från Pär Sonesson. Teamet sätts samman utifrån vilka behov den placerade har. Familjens del i behandlingen är att stå för omsorg, trygghet och närvaro. För att kunna möta den placerades problematik har familjen tät handledning, fysiska träffar med konsulent varje vecka och alltid tillgång till handledning via telefon dygnet runt. Som behandlingsfamilj erbjuds man också utbildningar regelbundet för att stärka sin kompetens att möta barn/ unga med problembeteenden.

Som behandlingsfamilj utgår ersättning till familjehemsföräldern som motsvarar en heltidslön.

Vem placeras i en behandlingsfamilj?

De barn/ unga som placeras i behandlingsfamilj placeras ofta av samma anledningar som de som placeras i jour- och familjehem, men i kombination med en egna svårigheter som kräver behandlande insatser. Barnet/ ungdomen kan ha varierande psykosocial problematik, relationssvårigheter, självskadebeteende eller riskbruk/missbruk av alkohol eller narkotika. 

Behandlingsteamet på Pär Sonesson

Pär Sonessons behandlingsteam består av erfarna behandlare och familjeterapeuter. Teamet besitter en bred kompetens inom MI, KBT, DBT, lågaffektivt bemötande och systemisk familjeterapi. Vi arbetar strukturerat i team och sätter ihop dessa utifrån vilken specifik kompetens som krävs. 

Våra behandlare har erfarenheter av att jobba med bl a anknytningsproblematik, våld i nära relationer, kriminalitet, NPF, självskadebeteende och missbruk. Teamet har även lång erfarenhet av att handleda familjer och jourfamiljer som tar emot barn som upplevt och bevittnat våld. Vi har en god förståelse för frågor som rör migration och familjesystem och arbetar alltid med barnen i fokus. Vi samarbetar med en tolkservice och har god vana att arbeta med tolk i behandlande samtal. 

Insatsen fokuserar på att identifiera problematiska beteenden som förstärker eller vidmakthåller destruktiva mönster.  Därefter läggs fokus på att identifiera önskade målbeteende som kan leda till att genomförandeplanens mål uppfylls. Vi tittar på och lyfter styrkor och tillgångar och antar ett lösningsfokuserat förhållningssätt.