Du är här

Kvalitetsarbete

Pär Sonesson & Co. AB, har ett upparbetat kvalitetssystem som söker granska, säkra och utveckla verksamheten ur så många synvinklar som möjligt. Inom Pär Sonesson & Co. AB, är interna kvalitetsrutiner, uppdragsutvärderingar, klagomålshantering och avslutande samtal hörnstenarna i kvalitetssystemet.

Kvalitetsrutiner

 • Dokumentation av kvalitetsrutiner är en del av Pär Sonesson & Co. AB kvalitetssystem. Kvalitetsrutiner beskriver hur information skall överföras, hur händelser ska hanteras och hur arbetet skall utföras så att kvaliteten i företaget säkerställs.
 • Kvalitetsrutinerna förvaras i en pärm på respektive enhet, men också på Pär Sonesson & Co. AB´s server. Pärmen fungerar som ett underlag när nyanställda introduceras i verksamheten. Vikarier informeras om att pärmen finns och att de där kan hitta den information som de kan behöva. Det är viktigt att ordinarie personal hålls ajour om rutinerna. Pärmen används också vid planeringsdagar eller liknande. 
 • Inför varje påbörjad placering håller Pär Sonesson & Co. AB’s handläggare ett möte med handläggande socialsekreterare, uppdragstagare, den placerade och eventuella vårdnadshavare. Vid detta möte formuleras uppdraget gemensamt och med samtliga där så är möjligt i samråd.
 • Under placeringens gång, förs regelbundna minnesanteckningar av både uppdragstagare och handläggare hos Pär Sonesson & Co. AB. Under placeringen hålls dessutom regelbundna uppföljningsmöten med handläggande socialsekreterare och uppdragstagare där behandlingsplanen utvärderas. PM skrivs regelbundet och lämnas till uppdragsgivaren.
 • Samtliga anställda och uppdragstagare inom Pär Sonesson & Co. AB’s verksamheter, får underteckna en sekretessförbindelse, och erinran och anmälnings – och tystnadsplikt.
 • Samtliga anställda och uppdragstagare inom Pär Sonesson & Co AB’s verksamheter skall vid anställning och därefter årligen inlämna utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke – och belastningsregister.
 • All dokumentation avseende den placerade förvaras enligt gällande lagstiftning.
 • 1 gång per månad tillhandahåller Pär Sonesson & Co. AB extern handledning i grupp. Vid mer komplicerade ärenden ges extra enskild handledning. Handledningen följs upp regelbundet av verksamhetschef hos Pär Sonesson & Co. AB för att kunna utveckla och förbättra handledningen. Handledarna är handledarutbildade.
 • Samtliga medarbetare och uppdragstagare erbjuds regelbundet vidareutbildning i ämnen som är viktiga för metodutvecklingen och förbättringsarbetet inom verksamheten.

Inskrivningsrutiner

 • Då en placering inleds ifylls ett inskrivningsformulär så utförligt som möjligt. Formuläret innehåller uppgifter om ålder, kön, eventuella vårdnadshavare, sysselsättning och liknande hårddata. Socialtjänstens uppdrag, lagrum för placeringen och eventuellt tidigare vidtagna åtgärder nedtecknas också.

Utskrivningsrutiner

 • Då uppdraget avslutas, ifylls ett utskrivningsformulär i kryssruteformat, som anger anledningen till att uppdraget avslutas, om insatsen avbrutits/ fullföljts och i så fall varför samt var individen/ungdomen tar vägen efter avslutad insats.

Avslutande samtal

 • I samband med ett uppdrags avslut håller verksamhetsansvarig ett avslutande samtal med uppdragsgivaren där frågan ”— Finns det något vi kunnat göra annorlunda?” ställs, antingen under avslutande möte med uppdragsgivaren eller via telefon. Svaren nedtecknas på blankett för ”avslutande samtal med socialtjänsten” och inlämnas halvårsvis till VD för sammanställning.

Händelsehantering

 • Alla händelser som avviker från rutiner, policydokument eller intentioner och som medfört, eller skulle kunna ha medfört, allvarlig skada för verksamheten eller för inskrivna i verksamheten skall rapporteras av den anställde/uppdragstagaren . Vid osäkerhet kontaktas verksamhetschef. På server och i gällande rutinpärm finns för anställda och uppdragstagare även separat instruktion och blankett för ifyllande.

Klagomålshantering

 • Pär Sonesson & Co. AB’s syfte med klagomålshantering är att få möjlighet att göra ständiga förbättringar av verksamheterna ur beställar -, klient – och individperspektiv, att snabbt kunna reagera på ett klagomål, åtgärda problem som uppstår, reda ut eventuella missförstånd och liknande.

 • Synpunkter och klagomål kan givetvis framföras muntligt till vår personal. Ibland kan det dock kännas svårt för individen som är föremål för insatsen att klaga på / uttrycka sig direkt i samspelet med behandlare. Klagomålsblanketten är då ett komplement till att framföra synpunkter, positiva eller negativa av olika slag.
 • Blanketten är skriven på enkel svenska och är adresserad till VD på Pär Sonesson & Co. AB. Blanketten kräver ej frankering. Idén med detta är att stödja att klagomål kommer in. Formuläret finns också tillgängligt här.
 • Vi betraktar våra placerade barn och ungdomar och dess familjer som en särskild utsatt grupp då det kan antas att vederbörande ej har egen kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller vid en jour – och /eller familjehemsplacering. Vid inskrivning har vi som rutin att informera om dessa. Vi gör också regelbundna uppföljningar med de placerade.
 • Samtliga i verksamheten inskrivna,  har namn och telefonnummer till verksamhetsansvarig vilken den/de placerade kan vända sig till.

Klagomålsrutiner

 • Blanketten delas ut i samband med att uppdraget skrivs in i verksamheten

 • Det inkomna klagomålet tas emot av VD på Pär Sonesson & Co. AB

  Klagomålet lämnas över till berörd verksamhetsansvarig som ges tillfälle att åtgärda problemet.

 • Verksamhetsansvarig meddelar VD hur klagomålet har hanterats, vilket registreras av VD i därför avsedd mapp.
 • Om klagomålet lämnats in med adress och / telefonnummer till vederbörande, kontaktas denne så snart som möjligt. Vid denna kontakt informeras om på vilket sätt åtgärder kommer att vidtas.
 • Minst en gång per år, sammanställs samtliga inkomna klagomål i syfte att redovisa dessa.
 • Eventuellt inkomna klagomål handläggs systematiskt, frekvens, typ av klagomål, vilka åtgärder som vidtagits och liknande.
 • Beslut fattas på ledningsnivå om de åtgärder som redan vidtagits varit tillräckliga eller om strukturella/övergripande förändringar måste vidtagas.

Certifiering finns ej. Pär Sonesson & Co. AB har dock egen väl utvecklad inarbetad rutin för ett ärendes gång inom företaget.

Kvalitetsrutinerna är inte en gång för alltid fastställda, utan ska vid behov förändras/kompletteras.